Το ετήσιο
Συμπόσιο
LIVE 2024
Με την ενεργό συμμετοχή σας!
Αθ. Αγορογιάννη 13,
41335, Λάρισα
Τηλ.: +30 2410 685603
Email: ivd.contactus@gmail.com
Υπευθ. Γραμ.:
Ελένη Κλέτσου
Οι Σκοποί!

Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα και είναι οι εξής (σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού Σύστασής της):

 1. Δημιουργία και λειτουργία Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την προώθηση της έρευνας για τα αγγειακά νοσήματα.
 2. Προώθηση της εκπαίδευσης σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, καθώς και της ευαισθητοποίησης των επαγγελμάτων υγείας και μη, σε θέματα που αφορούν τους στόχους της εταιρείας, με την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
 3. Προώθηση ευκαιριών κατάρτισης και εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα που αφορούν τα αγγειακά νοσήματα.
 4. Προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας σχετικής με τους σκοπούς της εταιρείας σε εθνικό διακρατικό επίπεδο.
 5. Προώθηση προγραμμάτων (έρευνας, πρόληψης, συμβουλευτικής κα) που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμών με στόχο την έρευνα και πρόληψη αγγειακών νοσημάτων.
 6. Ανάπτυξη και ενεργοποίηση του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν την έρευνα, την πρόληψη και την θεραπεία των αγγειακών νοσημάτων.
 7. Παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας σε άτομα και ομάδες.
 8. Αξιολόγηση και διάγνωση ατόμων με αγγειακά νοσήματα.
 9. Προώθηση προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας σε ειδικές ομάδες ασθενών με αγγειακά νοσήματα.
 10. Συμβουλευτική, αξιολόγηση, έρευνα, εκπαίδευση, πρόληψη και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε εργατικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
 11. Πληροφόρηση για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και για θέματα μετεκπαίδευσης.

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών:

 1. Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, ομάδες εργασίας, συνέδρια και εκδηλώσεις μελέτης και έρευνας, με σκοπό τη διαφώτιση και ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού για τα θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρίας.
 2. Οργανώνει σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρίας.
 3. Συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές εταιρίες και φορείς (σωματεία, εταιρίες κλπ), εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν συναφείς σκοπούς.
 4. Συνεργάζεται με άλλους φορείς (Πανεπιστημιακούς, Δημόσιους, Ιδιωτικούς, Κρατικούς, Διεθνείς κλπ) και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συντεταγμένα αυτής όργανα και φορείς με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, συνεργασία, συμμετοχή και εκτέλεση προγραμμάτων, σχεδιασμών και έργων συναφών με τους στόχους της εταιρίας.
 5. Υποβάλλει προτάσεις προς τους δημόσιους φορείς.
 6. Υποστηρίζει πρωτοβουλίες έρευνας και εφαρμογών σε τομείς που αφορούν τους σκοπούς της εταιρίας. Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε αυτά.
 7. Αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας.
 8. Προβαίνει σε εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου (βιβλία, κατευθυντήριες, οδηγίες κλπ)
 9. Προβαίνει στη διοργάνωση του ετήσιου διεθνούς συμποσίου LIVE (Leading Innovative Vascular Education), καθώς και σε άλλα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια στο επιστημονικό πεδίο της Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας.